Nábor

Informácie o podmienkach pre vstup do 56.pssk - KVHS

Pridaj sa...

Sme ucelený a priateľský kolektív, ktorý spája spoločné nadšenie pre military. Náš klub razí cestu politikou kvality, ktorú uprednostňujeme pred kvantitou. Klub má široké spektrum realizácie v oblasti military zameraného na súčasnosť.
Na oplátku od záujemcov pre vstup do klubu požadujeme: zodpovedný prístup, nadšenie, úspešné zapojenie a prácu v kolektíve, vhodnú zdravotnú zdatnosť a fyzickú spôsobilosť. Každý záujemca si musí uvedomiť, že mu nevadí teplo, zima, mokro, hmyz, dážď, sneh, smäd, hlad, beh, dlhé pochody, boľavý chrbát a ťažká výstroj.
Všeobecný postup pre prijatie: Každý záujemca o vstup, ktorý spĺňa základné podmienky (uvedené nižšie), zašle e-mail (štandardne by mal obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, kontakty: e-mail, ICQ, telefónne číslo) na klubovú adresu 56pssk.kvhs@gmail.com. Na základe tohto e-mailu bude následne kontaktovaný členom predsedníctva klubu.

V klube je štandardizovaný náborový proces, ktorý pozostáva z úvodného kontaktu cez e-mail, nasleduje osobné stretnutie, kde prebehne bližšie zoznámenie so záujemcom ako aj predstavenie našich aktivít. V prípade vážneho záujmu uchádzača o členstvo mu bude predložená kópia stanov klubu. Následne si uchádzač podáva oficiálnu prihlášku za člena klubu, čím bude zaradený do pozície čakateľa. Po nazbieraní dostatočného počtu prihlášok, najmenej však 1x do roka sa uskutoční samotný výber v podobe overenia telesnej a zdravotnej spôsobilosti. Na základe výsledkov výberu je následne rozhodnuté, či bude daný čakateľ prijatý alebo nie.

Z dôvodu maximálnej reálnosti sú v rámci klubu organizovaní členovia podľa funkcií, ktoré budú zastávať. Každá z uvedených funkcií má mimo štandardných aj osobitné požiadavky. Keďže sa náš klub koncipuje na princípe reálneho a kvalitného military, napríklad pre pozíciu zdravotník alebo pyrotechnik je požadované mať odbornú spôsobilosť. Náš klub by veľmi rád vo svojich radách privítal práve vodiča, ktorý má skusenosti s offroad jazdením a vlastní vhodný automobil, avšak aj ostatné pozície ako strelec, spojár, guľometčík, pyrotechnik a iné sú otvorené pre záujemcov. Pozícia vodič je určená pre nadšenca do vojenskej techniky, ktorý vlastní alebo plánuje zakúpiť vojenskú techniku a mal by záujem sa s ňou zúčastňovať military akcií. Bližšie informácie v prípade záujmu o akúkoľvek pozíciu budú zodpovedané formou e-mailu.

Všeobecné podmienky pre vstup:

Členom 56.pssk - KVHS sa môže stať každý občan SR alebo cudzí štátny príslušník, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a ktorý:

  • prejaví záujem o členstvo v 56.pssk - KVHS, súhlasí so stanovami a pravidlami klubu a zaviaže sa dodržiavať ich, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi SR,
  • nie je členom žiadnej organizácie alebo skupiny vykonávajúcej alebo podporujúcej činnosť smerujúcu k potlačovaniu práv a slobôd občanov, rasovej, náboženskej, politickej alebo inej nenávisti či diskriminácie a násiliu, ani nie je sympatizujúcim s takýmito organizáciami, skupinami alebo osobami,
  • je bezúhonný a v minulosti nebol právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu,
  • spĺňa všetky predpoklady na úspešné pôsobenie v klube,
  • je zdravotne spôsobilý na výkon svojej činnosti v klube a na športové výkony,
  • vyplní a odovzdá vyplnenú prihlášku za člena 56.pssk - KVHS, v ktorej písomne potvrdí súhlas, že bude riadne platiť členské príspevky klubu podľa všeobecne platného nariadenia schváleného členskou schôdzou,
  • absolvuje prípravnú lehotu stanovenú vo všeobecne platnom nariadení schválenom členskou schôdzou, avšak minimálne 12 mesiacov odo dňa prijatia jeho prihlášky predsedom klubu v pozícii čakateľa,
  • v prípravnej lehote sa ako čakateľ aktívne zapája do činnosti 56.pssk - KVHS a dodržiava jeho stanovy a interné pravidlá.